We're Hiring Restaurant Servers!

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

**We're Hiring Restaurant Servers!**
Join our fun and dynamic team! We're looking for friendly, outgoing individuals who love food and service.
**Perks:**
Competitive Pay
Fun Work Atmosphere
Growth Opportunities
Employee Discounts
Apply now by texting 8329851535 (Anna) or visit the restaurant at 2402 -C Bay Area blvd Houston TX 77058

Bản đồ

Xuất bản Tháng Bảy 7, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.