Tiem Nails Of America rất đông khách, cần thêm thợ

Nails Of America

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiem Nails Of America rất đông khách, cần thêm thợ bột biết design và chân tay nước, kinh nghiệm bao lương cao hoặc ăn chia tùy theo khả năng,khu sang Tip cao, giá Nails cao ,nơi làm việc thoải mái vui vẻ công bằng . Cần thêm receptionist Xin gọi 713-820-2663 hoac Tony 713-820-8152 Holly cảm ơn cho em đang bài

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 12, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.