Tiệm Nail mới cách 290 outlet mall 4 phút đang cần thợ bột.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Nail mới cách 290 outlet mall 4 phút đang cần thợ bột. Bao lương theo khả năng. Chủ rất dễ thương hòa đồng và chia turn rất fair. Khu 80% Mỹ trắng tips rất cao. LL 713-397-6199.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 6, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.